proyecto hombre

Comparte nas túas redes sociais:

COMUNICADO DA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE CON MOTIVO DO DÍA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL

MáIs da metade das persoas atendidas en Proyecto Hombre sofre problemas emocionais e psicolóxicos

A Organización Mundial da Saúde define a saúde mental como “un estado de benestar mental que permite ás persoas facer fronte aos momentos de estrés da vida, desenvolver todas as súas habilidades, poder aprender e traballar adecuadamente e contribuír á mellora da súa comunidade”.

Con todo, atopámonos ante unha sociedade na que os efectos do illamento social, o estrés pola crise económica, a soidade e o duelo ocasionados pola pandemia deixaron pegada, en maior ou menor medida.

Hoxe, no Día da Saúde Mental (10 de outubro), desde Proxecto Home queremos compartir a realidade das persoas con problemas de adicción en tratamento e que se enfrontan tamén a problemas de saúde mental, co obxectivo de aumentar a conciencia sobre este tema e mobilizar os esforzos no seu apoio.

“O desgaste da saúde mental da poboación é unha realidade, e todo aquilo que ocorre na sociedade, vese reflectido nos nosos centros. Na poboación que acode a tratamento, obsérvase unha elevada comorbilidad entre a adicción e trastornos psiquiátricos. Más da metade experimentan problemas emocionais e psicolóxicos (53,2%), así como depresión severa (57,9%). Desde 2018, observamos un aumento gradual, pero constante, destas porcentaxes”, explica Jesús Mullor, director do Observatorio de Proxecto Home.

O informe 2022 do Observatorio Proxecto Home sobre o perfil das persoas con problemas de adicción en tratamento, publicado o pasado mes de xuño, tamén reflicte que un considerable 70,9% manifesta sufrir ansiedadsevera durante un período de tempo significativo. Destaca que o 43,4% manifestaron ideación suicida e que un 26,3% realizou intentos de suicidio.

En relación coas diferenzas por sexo, denótase unha maior prevalencia de problemas de índole psicolóxico-psiquiátrico entre as mulleres en comparación cos homes, excepto nas condutas violentas e alucinacións en que eles puntúan superior.

“Ninguén está exento de padecer algún tipo de problema de saúde mental ou desenvolver unha adicción ao longo da súa vida. Todos somos vulnerables”,apunta Elena Presencio, directora xeral da Asociación Proxecto Home.

Non hai saúde sen saúde mental

No Informe 2022 do Observatorio Proxecto Home sobre o perfil das persoas con adicción en tratamento, exponse a seguinte variable: “Pasou un período de tempo significativo (ao longo da súa vida), experimentando… (variable múltiple)”, sendo estes os resultados:

De acordo con estes datos, obsérvase como entre os anos 2019 e 2020 iníciase unha tendencia á alza, sobre todo na porcentaxe de persoas usuarios que afirman padecer depresión severa; pero tamén, en menor proporción, no caso da ansiedade severa e os problemas emocionais e psicolóxicos. A ansiedade severa é a situación con maior prevalencia entre as propostas, tanto en 2022 como ao longo dos anos de rexistro. En canto aos intentos de suicidio tamén parece iniciarse un lixeiro aumento nos dous últimos anos.

Con todo, e de acordo con diferentes sondaxes, a realidade é que os nosos usuarios/as (e, de feito, toda a sociedade) atópase ante longas listas de espera para atender problemas de saúde mental, reducidos tempos de atención en consulta, baixa frecuencia das consultas e a rotación dos e as profesionais o que non permite un tipo de atención que requiriría un tempo máis prolongado e un seguimento continuado.

“A saúde mental é a gran esquecida dentro do sistema sanitario, e os retos psicosociais dos últimos anos só evidenciaron máis a escaseza de recursos e as súas consecuencias… pero non hai saúde sen saúde mental”, engade Presencio.

Para Proxecto Home“é necesario o deseño de políticas públicas de saúde que aseguren a equidade no acceso a estes perfís aos recursos sociosanitarios”.

“A atención que requiren as persoas que presentan unha adicción e un problema de saúde mental debería estar incluída dentro da carteira de servizos sanitarios e ademais estar coordinada con dispositivos ou organizacións de apoio social, como nós, asegurando a continuidade de coidados”.

Como atende Proxecto Home a saúde mental dos seus usuarios/as?

Proxecto Home aborda a saúde mental de maneira transversal en todos os seus recursos, desde a prevención o tratamento, baseado no modelo biopsicosocial, a través de equipos multidisciplinares.

Ademais, a supervisión é permanente, adoptando un enfoque integral e centrado nas necesidades da persoa, e realízase desde a perspectiva de xénero e de dereitos humanos.

En materia de saúde e dado a sensible porcentaxe de persoas que presentan problemas de tipo físico ou psiquiátrico, para Proxecto Home cada vez está a resultar máis eficaz:

• Poder contar cun apoio médico e psicolóxico-psiquiátrico propio que facilite o acceso e a continuidade dos tratamentos,
• Establecer fortes vínculos de colaboración co sistema público de Sanidade, xa que o ánimo dos dispositivos propios é ser complementalos.
• Establecer sistemas que permitan unha rápida intervención en caso necesario, xa que a adherencia aos tratamentos médicos e psiquiátricos facilita a adherencia aos propios programas de tratamento por adicción e viceversa.

As políticas e as intervencións relacionadas coas persoas con adicción e cun problema de trastorno mental tamén deben favorecer a inclusión social, a visibilización deste problema e non a xustificación da súa cronicidade nin a estigmatización, para combater a discriminación.

Máis información: https://proyectohombre.es/informe-observatorio/

Reunión do Voluntariado de Santiago
Visita do conselleiro de Economía e Industria a Comunidade Terapéutica de As Cernadas
Proxecto Home Galicia premiado por Cenor na gala da II edición dos Premios Solidarios